Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
RAPORO Y’IBIKORWA BY’IHURIRO MU MWAKA W’INGENGO Y’IMARI WA 2010/2011 Nyakanga 2010 – Kamena 2011

Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki ni urubuga Imitwe ya Politiki ihuriramo, ikaganira kuri politiki rusange y’igihugu n’ibibazo bikiremeye ikajya inama ku nshingano n’uruhare rwayo mu kubaka ubwumvikane n’ubumwe bw’Igihugu.

Ihuriro ryemejwe n’Itegeko Nshinga ryo ku wa 04 Kamena 2003 mu ngingo yaryo ya 56, nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu; inshingano zaryo zishimangirwa nI’tegeko Ngenga rigenga imitwe ya politiki n’abanyapolitiki N° 16/2003 ryo ku wa 27/6/2003 nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu, rinemeza ko Ihuriro ari urwego rwigenga mu micungire y’abakozi n’umutungo kandi rufite ubwisanzure mu bitekerezo no mu gufata ibyemezo mu buryo butanyuranyije n’amategeko.

Download the full document

PDF - 231.6 kb


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.