Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
ITANGAZO RY’INAMA Y’INAMA RUSANGE Y’IHURIRO RY’IGIHUGU NYUNGURANABITEKEREZO RY’IMITWE YA POLITIKI

ITANGAZO RY’INAMA Y’INAMA RUSANGE Y’IHURIRO RY’IGIHUGU NYUNGURANABITEKEREZO RY’IMITWE YA POLITIKI

None ku wa kane, tariki ya 30 Kamena 2011, inama isanzwe y’Inama Rusange y’Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki yateranye iyobowe n’Umuvugizi w’Ihuriro Madamu MUKAKANYAMUGENGE Jacqueline.
Ku murongo w’ibyizwe hari :

1) Kwemeza inyandikomvugo z’inama y’Inama Rusange yo kuwa 27 Mutarama 2011 n’iyo kuwa 24 Werurwe 2011;

2) Kungurana ibitekerezo ku mbanzirizamushinga y’ivugururwa ry’Itegeko Ngenga rigenga Imitwe ya Politiki n’Abanyapolitiki,

3) Kwemeza ishingiro ry’ivugururwa ry’inyandiko z’Amategeko Ngengamikorere y’Ihuriro.

Ku ngingo yo Kwemeza inyandikomvugo z’inama y’Inama Rusange yo kuwa 27 Mutarama 2011 n’iyo kuwa 24 Werurwe 2011; Inama Rusange yazemeje imaze kuzikorera ubugororangingo.

Word - 28.5 kb


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.