Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
INAMA RUSANGE Y’IHURIRO YASHYIZEHO BURO NSHYA

Kuri uyu wa kane, tariki ya 28 Nzeri 2017, inama isanzwe y’Inama Rusange y’Ihuriro ry’Igihugu Nyunguranabitekerezo ry’Imitwe ya Politiki yateranye, iyobowe n’Umuvugizi w’Ihuriro, Depite MUKAKARANGWA Clotilde.

Umuvugizi w’Ihuriro (Hagati) ayoboye inama

Muri iyi nama, ku murongo w’ibyizwe hari ingingo zikurikira:
(i) Gusuzuma no kwemeza inyandikomvugo y’inama y’Inama Rusange yo kuwa 29/06/2017;
(ii) Gusuzuma no kwemeza raporo y’ibikorwa n’iy’imikoreshereze y’imari n’umutungo by’Ihuriro mu mwaka wa 2016-2017;
(iii) Gusuzuma no kwemeza raporo y’igenzura ku mikoreshereze y’imari n’umutungo by’Ihuriro mu mwaka wa 2016-2017;
(iv) Gusuzuma no kwemeza raporo y’indorerezi z’Ihuriro zakurikiranye itora rya Perezida wa Repubulika ryo kuwa 4 Kanama 2017;
(v) Kungurana ibitekerezo ku isobanurampamvu ry’umushinga w’ivugururwa ry’Amategeko Ngengamikorere y’Ihuriro;
(vi) Gushyiraho abagize Biro y’Ihuriro.

Ku ngingo ijyanye no gusuzuma no kwemeza inyandikomvugo y’inama y’Inama Rusange yo kuwa 29/6/2017; Inama Rusange yayemeje imaze kuyikorera ubugororangingo bw‘imyandikire.

Abagize Inama Rusange

Ku ngingo irebana no gusuzuma no kwemeza raporo y’ibikorwa n’iy’imikoreshereze y’imari n’umutungo by’Ihuriro mu mwaka w’ingengo y’imari wa 2016-2017, Inama Rusange yashimye ibyagezweho n’uburyo ingengo y’imari yakoreshejwe maze irayemeza.

Ku ngingo irebana no gusuzuma no kwemeza raporo y’igenzura ku mikoreshereze y’imari n’umutungo by’Ihuriro mu mwaka w’ingengo y’imari wa 2016-2017, Inama Rusange yashimye ko imari n’umutungo by’Ihuriro byacunzwe neza.

Ku ngingo irebana no gusuzuma no kwemeza raporo y’indorerezi z’Ihuriro zakurikiranye itora rya Perezida wa Repubulika ryo kuwa 4 Kanama 2017; Inama Rusange yashimye uburyo Itora ryagenze, ishimira Abanyarwanda uburyo baryitabiriye; ishima uburyo ryabaye mu mucyo, mu bwisanzure no mu mutekano usesuye ndetse n’uburyo abaturage bakiriye ibyavuye mu itora. Ikindi Inama Rusange yashimye uburyo Imitwe ya Politiki yitwaye neza mu itora. Yanashimye kandi uburyo Inzego za Leta zahaye amahirwe angana abakandida mu gihe cyo kwiyamamaza.

Ku ngingo irebana no kungurana ibitekerezo ku isobanurampamvu ry’umushinga w’ivugururwa ry’Amategeko Ngengamikorere y’Ihuriro; Inama Rusange yemeje ishingiro ry’ivugururwa ry’Amategeko Ngengamikorere y’Ihuriro.

Ku ngingo irebana no gushyiraho abagize Biro, Inama Rusange yashyizeho abagize Biro y’Ihuriro ku buryo bukurikira: ku mwanya w’Umuvugizi hatowe Bwana NIZEYIMANA Pie, uturuka mu Mutwe wa Politiki UDPR; naho ku mwanya w’Umuvugizi Wungirije, hatorwa Madamu UWINGABE Solange uturuka mu Mutwe wa Politiki PSR.

Bwana NIZEYIMANA Pie, Umuvugizi watowe (Hagati) na Madamu UWINGABE Solange, Umuvugizi Wungirije (Ibumoso)


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.