Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
IMIRIMO YA ZA KOMISYO ZIHORAHO Z’IHURIRO YARAKOMEJE

Hakurikijwe icyemezo cy’Inama Rusange y’Ihuriro mu nama yayo yo ku itariki ya 12/3/2015, cyo kongerera manda y’imyaka itatu Abagize Komisiyo Zihoraho z’Ihuriro na Biro z’ubuyobozi bwazo, arizo izi zikurikira: Komisiyo Mbonezabupfura no gukemura amakimbirane; Komisiyo ishinzwe gahunda, ibikorwa by’Ihuriro n’ubufatanye n’izindi nzego; na Komisiyo ishinzwe itumanaho no kungurana ibitekerezo.

Abagize Komisiyo Mbonezabupfura
Imirimo ya za Komisiyo yakomeje muri icyi cyumweru cya nyuma cy’ukwezi kwa Mata 2015, ziga ku ngingo zitandukanye zijyane n’inshingano za buri Komisiyo harimo kwemeza igenamigambi ry’ibikorwa bya za Komisiyo mu gihembwe cya Mata – Kamena 2015 no gutegura igenamigambi ry’umwaka w’ingengo y’imari 2015/2016 hakurikijwe ingengabihe ya gahunda za Komisiyo.
Komisiyo Mbonezabupfura no Gukemura Amakimbirane yateranye tariki ya 28/4/2015 isuzuma ingingo zikurikira (1) Kwemeza Raporo ya manda ya Komisiyo y’imyaka itatu (2012-2015);(2) Gukora isuzuma (evaluation) ry’ishyirwa mu bikorwa ry’ibikorwa byari biteganyijwe muri manda ya Komisiyo y’imyaka itatu (3) ishize; (3) Gusuzuma no kwemeza gahunda y’ibikorwa bya Komisiyo by’umwaka wa 2015-2016; na (4) Gukora amahugurwa ku buhanga bwo gukumira no gukemura amakimbirane mu Mitwe ya Politiki agenewe abagize inzego zishinzwe gukemura impaka mu Mitwe ya Politiki.

Abagize Komisiyo ishinzwe Gahunda

Komisiyo Ishinzwe Gahunda, Ibikorwa by’Ihuriro n’Ubufatanye n’Izindi Nzego yateranye kuwa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi 2015 yiga kuri (1) Raporo ya manda ya Komisiyo y’imyaka itatu (2012-2015; (2) isuzuma (evaluation) y’ishyirwa mu bikorwa ry’ibikorwa byari biteganyijwe muri manda ya Komisiyo y’imyaka itatu ishize; (3) yungurana ibitekeerzo kuri gahunda y’ibikorwa bya Komisiyo by’umwaka 2015-2016; (4) itanga n’imirongo migari izagenderwaho kuri gahunda z’amahugurwa mu Mitwe ya Politiki ziterwa inkunga n’Ihuriro (assessment study of the capacity building and training programs carried out by the NFPO.

Abagize Komisiyo ishinzwe Itumanaho

Mu nama yayo yo ku itariki ya 30/04/2015, Komisiyo Ishinzwe Itumanaho no kungurana Ibitekerezo yasuzumye (evaluation) ishyirwa mu bikorwa ry’ibikorwa byari biteganyijwe muri manda ya Komisiyo y’imyaka itatu (3) ishize; (2) itegura gahunda y’ibikorwa ya Komisiyo y’umwaka 2015-2016 yateguye kandi n’ikiganiro ku “Akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga mu Mitwe ya Politiki” kizitabirwa n’abayobozi bashinzwe itumanaho mu Mitwe ya Politiki .
Kuri buri ngingo yizwe, Komisiyo yafashe ibyemezo bikwiye bizagenderwaho mu ikurikirana ry’ubryo bishyirwa mu bikorwa


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.