Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
ABAZAHUGURA ABANDI MURI GAHUNDA Y’AMAHUGURWA AGENEWE ABAYOBOZI B’IMITWE YA POLITIKI MU NZEGO Z’IBANZE BARAHUGUWE

Tariki ya 11-12/01/2013 kuri Hotel La Palisse I Nyandungu, habereye ibiganiro bigamije kwereka abatoranijwe n’Imitwe ya politiki guhugura abayoboke bayo mu nzego z’ibanze z’ubuyobozi bw’Umutwe wa politiki n’uburyo bazategura ibiganiro bigenewe abazahugurwa ndetse bahabwa n’imfashanyigisho bazifashisha muri icyo gikorwa.


Umunyamabanga Nshingwabikorwa afungura ibiganiro

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro Bwana KAYIGEMA Anicet mu gutangiza ibi biganiro, yabwiye ababyitabiriye ko iyi ari gahunda Ihuriro ryateguye igenewe abayobozi n’abayoboke b’Imitwe ya politiki bo mu nzego z’ibanze bafite intera y’ubumenyi buringaniye, kandi bafite ahanini inshingano z’ubukangurambaga no gucengeza amatwara mu Mutwe wa politiki mu nzego z’ibanze hakurikijwe inshingano zitandukanye buri wese afite mu Mutwe wa politiki abarizwamo.
Yababwiye kandi ko ari gahunda y’igihe kirekire, aho izamara imyaka itanu, ikaba yarateguwe n’Ihuriro ariko ikazajya ishyirwa mu bikorwa ku bufatanye bw’Imitwe ya Politiki n’Ihuriro.
Mu kuyishyira mu bikorwa, Imitwe ya politiki yasabwe kugena abarangije muri gahunda y’amahugurwa y’urubyiruko rwo mu Mitwe ya politiki (Youth Political Leadership Academy/YPLA ), kuko bafite ubumenyi n’ubuhanga byafasha gutanga ibiganiro ku nzego z’ibanze z’ubuyobozi bw’Imitwe ya politiki yabo.
Bakazanaboneraho umwanya wo kwiyongerera ubunararibonye mu gutegura no gutanga ibiganiro ku nsanganyamatsiko zijyanye na politiki.


Umuhuzabikorwa wa za Gahunda mu Ihuriro

Yerekana ibice bigize iyi gahunda Bwana JIJUKA Zephyrin, Umuhuzabikorwa wa za Gahunda mu Ihuriro yabwiye abazatanga aya mahugurwa ko iyi mfashanyigisho bagiye guhabwa igizwe n’intenganyanyigisho igaragaza ibice bibiri bikuru aribyo

Igice cya mbere kigizwe n’Imiterere rusange y’Integanyanyigisho aho muri iki gice hagaragaramo impamvu y’aya mahugurwa, abo amahugurwa agenewe n’intera y’ubumenyi bagomba kuba bafite, intego z’integanyanyigisho, uburyo n’inzira by’imyigishirize, uburyo bwo guhitamo abahugurwa, ururimi rukoreshwa mu gihe cy’amahugurwa, ibyiciro amahugurwa akorwamo, igihe gahunda y’amahugurwa izamara, inshingano za buri rwego mu barebwa n’amahugurwa n’uburyo bw’isuzumabumenyi n’ikurikirana bikorwa.
Igice cya kabiri cy’iyi nteganyanyigisho kikaba kigaragaza Imbumbanyigisho n’insanganyamatsiko zizigishwa arizo zikurikira : Imitwe ya politiki, inshingano n’imikorere yayo muri demokarasi; Uruhare rw’imitwe ya politiki mu miyoborere n’iterambere by’Igihugu; hagasoza imbumbanyigisho ivuga ku ihiganwa muri politiki, amatora, amategeko n’amabwiriza agenga ibihe byo kwiyamamaza.

Yakomeje yerekana ko iyo mfashanyigisho izaba igikoresho (tool) kizajya cyifashishwa n’imitwe ya politiki mu gutegura amahugurwa nyongera-bumenyi n’ubukangurambaga ku bayoboke b’iyo mitwe ya politiki hagamijwe kubashishikariza kugira uruhare rugaragara mu miyoborere myiza n’iterambere.


Bakorera mu Matsinda

Nyuma yo guhabwa ingingo nkuru z’ibikwiye kwibandwaho mu gihe cyo gutegura icyigwa, bashyizwe mu matsinda, batangira kwimenyereza uburyo bwo gutanga ibiganiro aho buri tsinda ryagaragaje ubuhanga, haba mu gutegura, haba no kwigisha.


Umwe mu bazatanga amahurwa mu myitozo yo kwerekana uko bazitwara

Asoza ibi biganiro, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro yabwiye abazajya gutanga aya masomo ko Ishyirwa mu bikorwa ry’aya mahugurwa rizibanda ku buryo bw’imyigishirize bushishikariza buri wese mubayakurikiye kugira uruhare rugaragara mu myigire ye.
Yerekanye ko iyi mfashanyigisho igamije gushyira imbere no kwita ku ndangagaciro zigomba kuranga umunyapolitiki n’umuyobozi nyawe, uburyo bwo kwiga hashingiwe ku ngero n’ibikorwa bizwi mu buzima bwa buri munsi buzitabweho by’umwihariko”. Yakomeje asaba asaba abazahugura kandi ko inyigisho itazashingira ku ukwiharira ijambo ku uhugura gusa, ahubwo izashingira ku bivugwa n’ibikorwa by’abahugurwa”
Yababwiye ko nibakoresha ubu buryo butoza uhugurwa ibikorwa bijyanye n’inshingano ze bizafasha buri wese kwiyubakamo icyizere cy’ubushobozi bwe ndetse no kumva ko agomba guhuza imvugo ye n’ingiro.
Yababwiye ko isuzuma rusanga ry’imitangirwe y’ibi biganiro rizakorwa nyuma y’amezi atandatu ariko nk’uko yabivuze mu gutangira iyi gahunda izamara imyaka itanu kandi buri cyiciro kikajya gikorerwa igenzura kugira ngo hanozwe n’ibizaba bitakozwe neza.


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.