Political Parties
Our Online newsletter
Name :Email:
ABAGIZE KOMISIYO ISHINZWE GUKEMURA AMAKIMBIRANE BATANZE IBITEKEREZO KU MUSHINGA W’IVURURWA RY’ITEGEKO RIGENGA IMITWE YA POLITIKI N’ABANYAPOLITIKI

Tariki 23 Kanama 2016, abagize Komisiyo y’Ihuriro Ishinzwe Gukemura Amakimbirane barateranye mu nama yayo isanzwe bemeza raporo y’ibikorwa bya Komisiyo by’umwaka w’ingengo y’imari 2015-2016, banungurana ibitekerezo ku mushinga w’ivugururwa ry’Itegeko Ngenga No 10/2013/OL ryo ku wa 11/07/2013 rigenga Imitwe ya politiki n’Abanyapolitiki.

Abagize Komisiyo Ishinzwe Gukemura Amakimbirane

Umuyobozi w’iyi Komisiyo Hon. TITO RUTAREMARA yibukije abayigize ko mu ntangiriro y’umwaka w’ingengo y’imari wa 2015/2016, Komisiyo yateguye gahunda y’ibikorwa ishingiye ku nshingano zayo no ku igenamigambi ry’ibikorwa by’Ihuriro (NFPO Action Plan 2015/2016), avuga ko iyo gahunda yari ikubiyemo ibikorwa byo (1) gutegura no kuyobora amahugurwa yari agenewe abashinzwe gukumira, kunga no gukemura amakimbirane mu Mitwe ya Politiki ku rwego rw’Igihugu; (2) gufasha abahuguwe ku rwego rw’Igihugu guhugura abashinzwe gukemura amakimbirane ku nzego z’ibanze z’ubuyobozi bw’Imitwe ya Politiki; (3) Kungurana ibitekerezo ku buryo bwo gusakaza Indangamyitwarire y’Imitwe ya Politiki n’abayoboke bayo (Code of conduct) no guhugura abagize Komite za disipulini mu Mitwe ya Politiki. Muri gahunda y’ibikorwa bya Komisiyo harimo kandi gutegura imfashanyigisho izakoreshwa mu guhugura abashinzwe gukemura amakimbirane mu Nzego z’ibanze z’ubuyobozi bw’Imitwe ya Politiki; Gusuzuma inyandiko z’amategeko z’Ihuriro zikwiye kuvugururwa zigahuzwa n’igihe; Gutanga ibitekerezo byakwibandwaho mu gutegura Igenamigambi ry’ibikorwa by’Ihuriro by’imyaka itanu (Strategic Plan 2016 – 2021); Kwakira no gusuzuma ikirego ishyikirijwe, gutanga inama zo kugikemura, no gushyikiriza Inama Rusange raporo y’imyanzuro yafashwe.

Mu bikorwa bitagezweho, aha bavuze nko (1) gutegura imfashanyigisho izakoreshwa mu guhugura abashinzwe gukemura amakimbirane mu nzego z’ibanze z’ubuyobozi bw’Imitwe ya Politiki; no (2) gusuzuma inyandiko z’amategeko z’Ihuriro zikwiye kuvugururwa zigahuzwa n’igihe.

Abagize Komisiyo basanze muri rusange ibikorwa byari byateguwe mu mwaka wa 2015/2016, byaragezweho ku kigereranyo gishimishije, bemeza ko ibikorwa bitagezweho bishyirwa muri gahunda y’ibikorwa ya Komisiyo y’umwaka w’ingengo y’imari wa 2016/2017.

Umuyobozi wa Komisiyo Hon. Tito RUTAREMARA n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Ihuriro

Abagize iyi Komisiyo kandi mu bunguranye ibitekerezo ku mushinga w’ivugururwa ry’Itegeko Ngenga No 10/2013/OL ryo ku wa 11/07/2013 rigenga Imitwe ya politiki n’Abanyapolitiki, wateguwe na Komisiyo y’Igihugu Ishinzwe Ivugururwa ry’Amategeko, basanze hagomba kugaragazwa isobanurampamvu ry’ivugururwa ry’iri tegeko ndetse hakwiriye gusuzumwa n’izindi ngingo bigaragara ko zigomba kuvugururwa zikanononsorwa mbere yo gushyikirizwa izindi Nzego zifite inshingano yo kwemeza iri Tegeko.
Abagize komisiyo basaba ko buri mu Komiseri yacyura kopi y’iri Tegeko kugira ngo arisome yitonze, arisesengure, mu nama itaha hazagaragazwe koko ingingo zikwiye kuvugururwa n’uburyo zizandikwa.


© 2011. Forum for Political Parties, Rwanda. All rights Reserved.